מכירות ושירות לקוחות
073-2400379

תקנון מועדון הלקוחות

כללי:
 1. תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם ינוהל מועדון הלקוחות, של חברת יחיאל שזר בע"מ.  ("המועדון" ו/או "מועדון הלקוחות"), מופעל באופן בלעדי ע"י חברת יחיאל שזר בע"מ, להלן: ("החברה").
 2. מימוש ההטבות המוענקות במסגרת המועדון ו/או על פי תקנון זה, ייעשה בחנות המרכזית בלבד הממוקמת בשדרות ההסתדרות 182 מפרץ חיפה ובחנות המקוונת הרשמית של החברה. בכל מקום בתקנון זה, המונחים "חנויות", "הרשת" ו"חנויות הרשת" אינם כוללים חנויות נוספות ו/או מבצעים המשווקים ע"י אתרי סחר ו/או פלטפורמות מכירה עקיפות שאינן בבעלות החברה; בין אם הדבר צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. עם זאת, ניתן יהיה להצטרף למועדון, בהתאם לאמור בתקנון זה, בכל עמדה ו/או קישור המופצים ע"י החברה.
 3. הטבות מועדון הלקוחות אינן חלות במקרים בהם מדובר בלקוחות עסקיים ו/או לקוחות אשר קונים באופן עקיף דרך ערוצי השיווק וההפצה של החברה.
 4. כפי שיפורט בהמשך מסמך זה, אין הטבות חברי מועדון חלה על מוצרים המשתתפים במבצעי קידום אחרים ו/או מוצרי אלקטרוניקה ומוצרי בנייה נקודתיים.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי החברות במועדון וההצטרפות אליו,  לרבות את המוצרים או השירותים שיוצעו ללקוחות המועדון ו/או לחלקם, ובכלל זה לבטל את פעילות המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות כל דין. כמו כן, החברה תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, למעט במקרים בהם קבועות בתקנון זה הוראות בדבר הודעות או במקרים בהם החברה מחויבת במתן הודעות על פי דין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני השינוי. התקנון המחייב יהא זה המצוי במשרדי החברה, והוא בלבד.
 6. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, תגברנה הוראות התקנון.
הצטרפות לחבר המועדון:
 1. חבר מועדון יהא זכאי לקבל גישה למבצעים והנחות בלעדיות.
 2. הנחת חבר המועדון היא  אישית.
 3. הטבת חבר המועדון היא אישית ואיינה ניתנת להעברה.
 4. מימוש הטבות מועדון, ייעשה על ידי חבר המועדון בלבד ובמעמד הקנייה בלבד, בכפוף להצגת תעודת זהות או רישיון נהיגה של חבר המועדון.
 5. האחריות להצטרפות ושימוש בהטבת המועדון, מוטלת על חבר המועדון בלבד; והוא מוותר על כל טענה, מכל מין וסוג, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך, לרבות טענות בקשר לאי קבלת הטבות הנובעות מחברות במועדון.  
הטבת יומולדת:
 1. בעת ההצטרפות למועדון, יצהיר המצטרף על פרטיו לצורך קבלת הטבת יומולדת.
 2. הטבה שלא מומשה במהלך חודש יום ההולדת תפקע, ולא ניתן יהיה לממשה או לקבל תמורה או הטבה כלשהי במקומה.
 3. לא ניתן לממש הטבת יום הולדת בחודש ההצטרפות למועדון החדש.
 4. הטבת יום ההולדת מתעדכנת ללקוח 30 יום לאחר מילוי פרטיו בלינק.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מימוש הטבת יום ההולדת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לא לאפשר מימוש הטבת יום הולדת ביחד עם מבצעים או ביחד עם הטבות נוספות במסגרת החברות במועדון.
 6. ככל שהטבת יום ההולדת תהיה שובר להנחה ברכישת מוצרים בחנויות הרשת – מימוש הטבת יום ההולדת ייעשה בעסקה אחת בלבד. 
הוראות כלליות בעניין ההטבות לחברי מועדון:
 1. חברי המועדון יהיו זכאים, בכפוף לתנאי תקנון זה, לממש את ההטבות שיוענקו להם מעת לעת, ככל שיוענקו, בחנות שזר מפרץ חיפה; אלא אם צוין אחרת על ידי החברה במסגרת תקנון זה ו/או בכל פרסום אחר שתפרסם החברה מעת לעת.
 2. האמור בתקנון זה יחול על כל ההטבות שלהן יזכו חברי המועדון, אם תהיינה. בכלל זה מובהר כי מימוש הטבות מועדון כפופה להצגת תעודה מזהה. הטבות לחברי מועדון (לרבות הטבת יומולדת) יתייחסו למחיר המחירון של החברה (אין כפל מבצעים) למעט במקרה בו ייקבע אחרת על ידי החברה במפורש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. ההטבות הנובעות מחברות במועדון תהיינה בתוקף בהתאם לפרסום שיתייחס לכל מבצע ו/או בכפוף לתקנון המבצע. החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לשנות את ההטבות לרבות ביטולן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה או אם החברה מחויבת במתן הודעה על פי דין המתייחס לביטול הטבות.
 4. החברה תהיה רשאית לקבוע כי הטבות, הנחות ו/או מבצעים יינתנו או לא יינתנו לכל חברי המועדון, לחברי מועדון מסוימים, לסוג מסוים של חברי מועדון, בחנויות מסוימות ו/או על פי כל פילוח שאותו תמצא החברה כרלוונטי – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולא יהיה למי מחברי המועדון טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך.
 5. למען הסר ספק: בכל מקרה בו קיים מבצע ו/או הורדת מחיר נקודתית על מוצר הקיים באתר ו/או בחנות החברה; לא תחול בגינו שום הטבה נוספת, לרבות הטבת יומולדת של חבר המועדון.
 6. בנוסף ולא במקום על אמור לעיל, קיימים מוצרים שעליהם לא תחול שום הנחה נוספת ו/או הטבה במסגרת החברות במועדון הלקוחות של החברה. הנחת חבר מועדות בגין מוצרים אלו אינה נכללת ו/או תתאפשר למימוש, לרבות בהטבת יומולדת של חבר המועדון.
 7. להלן המוצרים שאינם משתתפים כלל במסגרת הטבות המועדון: כלים חשמליים ונטענים, לרבות כלי גינון ו/או כלי עבודה מכל סוג שהוא;  סמארטפונים ומוצרים "חכמים", לרבות מצלמות אבטחה ואקסטרים; גנרטורים וספקי כוח חשמליים, לרבות גנרטורים המופעלים ע"י בנזין; צבעי בסיס ו/או צבעים גולמיים לרבות צבעים שעברו הליך גיוון.
 8. החברה תהיה רשאית בכל שלב שהוא ומבלי הודעה מוקדמת, לגרוע ו/או לשנות ו/או להוסיף מוצרים כפי שהוצגו בס'7 לעיל.
שונות:
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מועדון הלקוחות, כולו או חלקו, בכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא (ואף ללא סיבה), הכל בכפוף ובהתאם לאמור בתקנון זה ולהוראות כל דין.
 2. למען הזהירות ולמרות כל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר שחברי מועדון לא יוכלו לשלם באמצעות תווים, תלושים, כרטיסי מתנה, כרטיסים נטענים, בין אם רב פעמיים ובין אם חד פעמיים, וכל כרטיס או תו דומה אחר, עבור רכישת מוצרים במחירים המיועדים לחברי מועדון או במסגרת מבצעים המיועדים לחברי מועדון; וכי מחירי המכירה במקרה כזה יהיו המחירים הרגילים ברשת (שמיועדים ללקוחות שאינם חברי מועדון המשלמים באמצעי תשלום מסוג זה).
 3. כל פעולה של המועדון או של החברה לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, היא לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.
 4. הטבות תינתנה בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של החברה והרשת. אם תהיינה תקלות, זמניות או מתמשכות, אשר תמנענה מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל החברה לתיקון אותן תקלות תוך זמן סביר ולא תהיינה לחברי המועדון כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך, לרבות בקשר לאי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 5. הודעות. החברה תהא רשאית למסור הודעות לחבר מועדון ו/או לחברי מועדון ו/או לכלל חברי המועדון, לרבות הודעות על הפסקת פעילות המועדון או חלקה ו/או שינוי תנאיו, בכל דרך שאותה תמצא החברה מתאימה, לרבות באמצעות מודעה בחנויות הרשת, פרסום באתר האינטרנט של החברה ו/או באמצעות הודעות דיוור לחברי המועדון. אין באמור כדי לחייב את החברה לפרסם את הפסקת הפעילות, אם תהיה, או כל הודעה אחרת, באחת מהדרכים המפורטות לעיל. אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין ספציפי שיתייחס לפרסום הודעות, בין מסוג מסוים ובין דרך כלל, לחברי מועדון, ככל שיהיה.
 6. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.
 7. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע ו/או הקשור למועדון הלקוחות ו/או לתקנון זה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 8. ט.ל.ח.